Røde Hjælp styrkede solidariteten
Nikolaus Brauns sætter fokus på hvad Røde Hjælp i Tyskland betød for solidariteten i arbejderklassen, ikke mindst for kvinderne var organisationen af stor betydning.


Emne: Internationalt | Åbn nyt vindue med printervenlig version af artikelSend hele artiklen til en vens email| 4/1-2005


af Gerd Callesen

I mellemkrigstiden fandtes der internationale solidaritetsorganisationer for forfulgte og strejkende arbejdere.

Den ene var International Arbejder Hjælp (IAH), som blev ledet af den tyske kommunist Willi Münzenberg. Det var oprindelig en organisation, som skulle hjælpe de hungersnødramte i Sovjetunionen. Senere fik den yderligere opgaver for eksempel strejkeunderstøttelse og herunder bespisning af de strejkende og deres familier.

IAH var en del af den såkaldte Münzenberg-koncern. "Koncernen" udgav aviser, for eksempel Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), havde bogforlag og bogklub, sørgede for distribution af sovjetiske film og satte en egenproduktion af film i gang og så videre.

Den anden hjælpeorganisation var Røde Hjælp, som ligeledes fandtes i forskellige lande. Kendt er den amerikanske International Labor Defense League og også Røde Hjælp i Danmark. Røde Hjælp i Danmark eksisterede i flere år, senest fra midt tyverne udgav organisationen et blad, som udkom til engang i 1930'erne.

De fleste af disse organisationer var sluttet sammen i Internationale Røde Hjælp (også kendt under den russiske forkortelse MOPR) og støttede hinanden i internationale kampagner.

Her kan nævnes kampagnerne mod justitsmordene på de amerikansk-italienske anarkister Sacco og Vanzetti, en kamp der tabtes. Videre kampagnen for the Scottsboro Boys, ni afro-amerikanere som uretmæssigt blev dødsdømt for angiveligt at have voldtaget to hvide kvinder. Kampagnen mod den "hvide død i Bulgarien" hører også til her. Den førte til udgivelsen af et særtillæg til tidsskriftet "Clarté" i 1927, "Fra galgernes land".

Disse kampagner viser blandt andet, at organisationen søgte at være en ikke parti-politisk organisation, der vendte sig mod forfølgelser også af andre end kommunister, for eksempel anarkister og af racistiske årsager forfulgte. Der var dog en undtagelse, nemlig Sovjetunionen, hvor man ikke ville eller kunne erkende overgreb mod ikke-kommunistiske politiske retninger allerede i 1920'erne.Kommunistisk hjælpeorganisation

Sidste år udkom der en smukt illustreret afhandling, oprindelig en doktorafhandling fra universitetet i München. Forfatteren har øjensynlig en vis tilknytning til den i dag eksisterende retshjælp-organisation Rote Hilfe (Røde Hjælp). Rote Hilfe er en politisk uafhængig, socialistisk organisation med efter sigende flere tusinde medlemmer, der hjælper politisk forfulgte i dagens Tyskland.

Den tidligere Rote Hilfe-organisation oprettedes i begyndelsen af 1920'erne. Der havde været flere forløbere, som bakkede op bag arbejderaktivister, som forfulgtes af den konservative justits.

Revolutionen i Tyskland 1918/19 havde ganske vist medført en demokratisering af samfundet på nogle områder. Men demokratiseringen gjorde holdt blandt andet overfor den overvejende del af dommerstanden og justitsvæsenet, inklusive politiet. Det medførte, efter at revolutionen var blevet knækket, at dommerne tydeligt kunne se splinten i arbejdernes øjne, men ikke bjælken i deres højreradikale meningsfællers. Denne klassejustits gjorde hjælpeorganisationer nødvendige.

Rote Hilfe var overvejende en kommunistisk hjælpe- eller masseorganisation, en af de mest succesrige, men fungerede indtil 1928/29 stort set som overpolitisk organisation. Den blev bakket op af mange ikke-partipolitisk organiserede arbejdere, socialister og demokrater (s. 47).

Vendingen i Komintern til "klasse-mod-klasse"-linjen i 1928 medførte en udrensning i organisationen, som nu blev underkastet partiets totale kontrol. Det medførte et betydeligt frafald i medlemsskaren (s. 47, 255) og til et stort prestigetab blandt for eksempel de kendte intellektuelle, som med deres navne havde været garanter for Rote Hilfes uafhængighed.

For eksempel brød den kendte anarkistiske forfatter Erich Mühsam med Rote Hilfe (s. 79). Det var vand på socialdemokraternes mølle - de havde hele tiden hævdet, at Rote Hilfe var en kommunistisk dækorganisation.

I disse år splittede (eller forsøgte at splitte) det kommunistiske parti (KPD) også de andre hidtil eksisterende enhedsorganisationer som arbejdersangerne, arbejdersport- og vandreorganisationer, fagbevægelsen og så videre. Det svækkede sammenholdet overfor den truende fascistiske fare. Men de socialdemokratiske partier blev i disse år betragtet som "socialfascistiske" af Kominternpartierne. Det var således så som så med en fælles kamp mod den fælles fjende.En stor succes

Imidlertid oplevede de radikaliserede arbejdere og især arbejdsløse repræsentanterne for Socialdemokratiet (SPD) som værende på den anden side af barrikaden. De oplevede socialdemokrater, som dem der på bureaukratisk vis nægtede at udbetale understøttelse; som dem der i fagforeningskontorerne opførte sig pamperagtigt; som dem der opløste lovlige demonstrationer og forbød 1. maj-demonstrationen i 1929.

Det var nemlig lykkedes SPD at indsætte adskillige af deres egne som politi-officerer i forsøget på at demokratisere i det mindste denne del af statsmagten. Men dermed var socialdemokraterne underkastet den almene lovgivning og blev de synlige spidser for den borgerlige stat, der undertrykte arbejderne. "Socialfascisme-teorien" fik et skær af virkelighed over sig.

SPD havde for øvrigt i lang tid ikke indset nødvendigheden af at skabe særlige hjælpeorganisationer for politisk forfulgte, som derfor var henvist til Rote Hilfe; det kom først i 1932 til oprettelsen af "Matteotti-komiteen", som fandtes i forskellige lande, og hvis indsats blev koordineret med hjælp fra Socialistisk Arbejder-Internationale.

Rote Hilfe var imidlertid en stor succes og medlemstallet voksede uanset tilbageslaget i 1929 til et antal af cirka 340.000 i 1932; af disse var over 60  procent ikke politisk organiserede, og KPD fik en ikke ubetydelig tilvækst i sit medlemstal herfra.

Rote Hilfes funktion var at yde retshjælp og at bakke op om de dømte og deres familier. Organisationen opretholdt således to børnehjem. Det var vigtigt, at kunne hjælpe også familierne, for at de anklagede og dømte ikke skulle være henvist til de statslige myndigheders nåde og barmhjertighed. Rote Hilfe stod i skyggen af IAH - især har den senere historieskrivning negligeret Rote Hilfe. Det er der nu rettet op på med Brauns omfattende analyse, der bygger på en omhyggelig undersøgelse. Den bliver blandt andet suppleret af en undersøgelse af de sagførere, der arbejdede i og med Rote Hilfe (Heinz-Jürgen Schneider med flere: Politische Strafverteidiger in der Weimarer Republik - Geschichte und Biografien, Bonn 2002).Illegal modstandskamp

Helt nyt er imidlertid kapitlet om den illegale modstandskamp mod nazismen efter 1933. Arbejdet kunne videreføres i meget beskedent omfang. Enkelte steder lykkedes det at smugle sig ind i de nazistiske velfærdsorganisationer og give hjælp til politiske fangers familier.

En international kampagne for at redde studenten Lilo Herrmann, der var blevet arresteret for illegal virksomhed, blev organiseret og fik også en vis breddevirkning. Det lykkedes ikke, og Lilo Herrmann blev den første kvinde og unge mor, der blev henrettet i Nazi-Tyskland.

Efter 1937/38 kan der konstateres en nedgang i modstandskampen over hele linjen. Det skyldtes især, at det var lykkedes Gestapo at optrævle de fleste modstandsgrupper. I måske endnu højere grad bidrog hertil, at det tilsyneladende var lykkedes Hitler-regeringen at gennemføre et økonomisk genrejsningsprogram, som medførte, at den største arbejdsløshed var forsvundet.

Rote Hilfe-organisationen var forsvundet, enkelte grupper eksisterede endnu uafhængigt af hinanden, men kunne ikke rekruttere nye medlemmer og heller ikke mere komme ud med en politisk agitation. Det hjalp heller ikke noget, at organisationen i emigrationen antog et nyt navn, Deutsche Volkshilfe; forfølgelserne i Sovjetunionen nærmest smadrede organisationsapparatet i emigrationen.

Brauns konklusion er, at Rote Hilfe til trods for mange fejl, var medvirkende til at styrke solidariteten i arbejderklassen og dermed yde et vigtigt bidrag i hverdagslivet - og specielt blandt kvinder - til arbejderklassens emancipation. Det konkluderer han på baggrund af en vel gennemført undersøgelse og et omfattende litteraturkendskab. Bogen giver blandt andet på grund af sine mange illustrationer et godt indblik i samtidens agitationsformer, de er vigtige brikker i præsentationen af kildematerialet.Nikolaus Brauns: Schafft Rote Hilfe! Geschichte und Aktivitäten der proletarischen Hilfsorganisation für politische Gefangene in Deutschland (1919-1938), Pahl-Rugenstein Verlag Nachf., Bonn, 2003, 345 s., 32. 00 Euro, ISBN 3-89144-297-1

 


VIS DE NYESTE ARTIKLER
I KRONOLOGISK ORDEN

XML / RSS feed - Nyheder fra Dagbladet arbejderenNyheder via RSS
 

 

INTERNATIONALT

USA`s base blev advaret

Forsvar den dødsdømte Leila

Oliechefer i fængsel

Pinochet rask nok til retssag

Brasilien truer med tilbagetrækning

Elfenbenskysten: De informationer der mangler

Ny reformer vedtaget i ElfenbenskystenFÅ GRATIS NYHEDER TIL DIN EGEN HJEMMESIDE!

 nyhederne på email

tilmeld afmeld

Prinsessebehandling til Katsiaryna

© DAGBLADET ARBEJDEREN

Israel ud af de besatte områder NU
www.boykotisrael.dk

  © DAGBLADET ARBEJDEREN